Text

金缕衣
杜秋娘

劝君莫惜金缕衣
劝君惜取少年时
花开堪折直须折
莫待无花空折枝

Mandarin Pinyin

jīn lv3 yī
dù qiū niáng

quàn jūn mò xī jīn lv3 yī
quàn jūn xī qǔ shǎo nián shí
huā kāi kān zhē zhí xū zhē
mò dài wú huā kōng zhē zhī