Text

回乡偶书
贺知章

少小离家老大回
乡音无改鬓毛衰
儿童相见不相识
笑问客从何处来

Mandarin Pinyin

huí xiāng ǒu shū
hè zhī zhāng

shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí
xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí
xiào wèn kè cóng hé chǔ lái