Text

芙蓉楼送辛渐
王昌龄

寒雨连江夜入吴
平明送客楚山孤
洛阳亲友如相问
一片冰心在玉壶

Mandarin Pinyin

fú róng lóu sòng xīn jiàn
wáng chāng líng

hán yǔ lián jiāng yè rù wú
píng míng sòng kè chǔ shān gū
luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn
yī piàn bīng xīn zài yù hú