Text

离思
元稹

曾经沧海难为水
除却巫山不是云
取次花丛懒回顾
半缘修道半缘君

Mandarin Pinyin

lí sī
yuán zhěn

zēng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ
chú què wū shān bù shì yún
qǔ cì huā cóng lǎn huí gù
bàn yuán xiū dào bàn yuán jūn