Text

月落乌啼霜满天
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān
江枫渔火对愁眠
jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián
姑苏城外寒山寺
gū sū chéng wài hán shān sì
夜半钟声到客船
yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

Notes

  • 枫桥 (feng1qiao2): a bridge in western Suzhou
  • 泊 (bó): (停靠) anchor
  • 江枫 (jiang1feng1): refers to the two bridges, 江村桥 and 枫桥, next to Hanshan Temple
  • 乌鸦 (wūyā): crow, signifying bad luck
  • 渔火 (yúhuǒ): lights on fishing boats
  • 姑苏 (gu1su1): another name for Suzhou (derived from Gusu Mountain)
  • 寒山寺: an ancient temple in Suzhou