Text

朝辞白帝彩云间
zhāo cí bái dì cǎi yún jiān
千里江陵一日还
qiān lǐ jiāng líng yī rì huán
两岸猿声啼不住
liǎng àn yuán shēng tí bù zhù
轻舟已过万重山
qīng zhōu yǐ guò wàn chong2 shān

Notes

  • 白帝城: place name (in modern day Sichuan)
  • 朝: (zhao1 not chao2) early morning
  • 江陵;(jiang1ling2) place name, modern equivalent is 荆州市 in 湖北
  • 猿: ape/monkey
  • 万重山: many many overlapping mountains