Text

故人西辞黄鹤楼
gù rén xī cí huáng hè lóu
烟花三月下扬州
yān huā sān yuè xià yáng zhōu
孤帆远影碧空尽
gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn
惟见长江天际流
wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú

Notes

  • 孟浩然: a Tang Dynasty poet and friend of 李白
  • 广陵: an old name for 扬州
  • 故人: an old friend (here, referring to 孟浩然)
  • 黄鹤楼:an ancient place of interest (in Hubei)
  • 烟花: literary description of a Spring scene
  • 尽: to come to an end, to disappear
  • 天际: horizon
  • 帆: a (boat) sail, literary(指船)refers to a sailing boat
  • 碧: jade

This is one of Niujie’s favorites.