Text

葡萄美酒夜光杯
pú táo měi jiǔ yè guāng bēi
欲饮琵琶马上催
yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī
醉卧沙场君莫笑
zuì wò shā cháng jūn mò xiào
古来征战几人回
gǔ lái zhēng zhàn jī rén huí

Notes

  • 夜光杯: a type of cup made from white jade
  • 琵琶:refering to a call to war (e.g., from a bugle)
  • 催 (cui1):to urge, to speed up
  • 沙场: in ancient times, often alluding to the battlefield