Text

独在异乡为异客,
dú zài yì xiāng wéi yì kè,
每逢佳节倍思亲。
měi féng jiā jié bèi sī qīn。
遥知兄弟登高处,
yáo zhī xiōng dì dēng gāo chǔ,
遍插茱萸少一人。
biàn chā zhū yú shǎo yī rén。

Notes

  • 九月九日:重阳节
  • 异乡:他乡
  • 倍:加倍,更加
  • 佳节: festival
  • 茱萸: a type of plant
  • 遥知:knowing from afar
  • 登高:a custom of the holiday