Text

登幽州台歌
陈子昂

前不见古人
后不见来者
念天地之悠悠
独怆然而涕下

Mandarin Pinyin

dēng yōu zhōu tái gē
chén zǐ áng

qián bù jiàn gǔ rén
hòu bù jiàn lái zhě
niàn tiān dì zhī yōu yōu
dú chuàng rán ér tì xià