Text

乌衣巷
刘禹锡

朱雀桥边野草花
乌衣巷口夕阳斜
旧时王谢堂前燕
飞入寻常百姓家

Mandarin Pinyin

wū yī xiàng
liú yǔ xī

zhū què qiáo biān yě cǎo huā
wū yī xiàng kǒu xī yáng xié
jiù shí wáng xiè táng qián yàn
fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā