Text

登科后
孟郊

昔日龌龊不足夸
今朝放荡思无涯
春风得意马蹄疾
一日看尽长安花

Mandarin Pinyin

dēng kē hòu
mèng jiāo

xī rì wò chuò bù zú kuā
jīn zhāo fàng dàng sī wú yá
chūn fēng dé yì mǎ tí jí
yī rì kàn jìn cháng ān huā