Text

题菊花
黄巢

飒飒西风满院栽
蕊寒香冷蝶难来
他年我若为青帝
报与桃花一处来

Mandarin Pinyin

tí jú huā
huáng cháo

sà sà xī fēng mǎn yuàn zāi
ruǐ hán xiāng lěng dié nán lái
tā nián wǒ ruò wéi qīng dì
bào yǔ táo huā yī chǔ lái

Notes

  • 飒飒 sa4sa4 the sound the wind makes
  • rui3
  • 青帝 the god of Spring