Text

大林寺桃花
白居易

人间四月芳菲尽
山寺桃花始盛开
长恨春归无觅处
不知转入此中来

Mandarin Pinyin

dà lín sì táo huā
bái jū yì

rén jiān sì yuè fāng fēi jìn
shān sì táo huā shǐ shèng kāi
cháng hèn chūn guī wú mì chǔ
bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōng lái

Notes

  • 大林寺 da4lin2si4 Great Forest Temple, a famous Buddhist Temple on Lushan mountain
  • fang1 fragrant, aromatic
  • fei1 古代指芜菁一类的植物,花紫红色,可作菜用。
  • just started
  • mi4 seek; search