Text

望天门山
李白

天门中断楚江开
碧水东流至此回
两岸青山相对出
孤帆一片日边来

Mandarin Pinyin

wàng tiān mén shān
lǐ bái

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi
bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū
gū fān yī piàn rì biān lái

Notes