Text

山中问答
李白

问余何意栖碧山
笑而不答心自闲
桃花流水窅然去
别有天地非人间

Mandarin Pinyin

shān zhōng wèn dá
lǐ bái

wèn yú hé yì qī bì shān
xiào ér bù dá xīn zì xián
táo huā liú shuǐ yǎo rán qù
bié yǒu tiān dì fēi rén jiānjué jù

Notes

  • (archaic) I / me
  • 栖 (棲) , xī perch; roost; stay
  • 闲 (閑) xián fence, guard; defend; idle time
  • yǎo (literary) deep and remote
  • rán yes, certainly; pledge, promise