Text

千里莺啼绿映红
qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng
水村山郭酒旗风
shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng
南朝四百八十寺
nán zhāo sì bǎi bā shí sì
多少楼台烟雨中
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng

Notes

 • 莺 (鶯) yīnɡ: oriole
 • 莺歌燕舞 yīnɡɡē-yànwǔ: joys of spring
 • 桃红柳绿 táohónɡ-liǔlǜ: beautiful spring scene
 • 盎然 ànɡrán: literary abundant
 • 映 yìnɡ: ① (照) shine ② (反射) reflect
 • 郭 ɡuō: (指城墙) outer city wall
 • 城郭 chénɡɡuō: city walls
 • 山郭:city walls near mountains
 • 酒旗:a banner for a pub/inn
 • 南朝 Náncháo: Southern Dynasties, when Buddhism was popular
 • 四百八十寺: referring to the great construction efforts of Buddhist temples of the era
 • 楼台: referring to temples