Text

远上寒山石径斜
白云生处有人家
停车坐爱枫林晚
霜叶红于二月花

Pinyin

yuǎn shàng hán shān shí jìng xiá
bái yún shēng chǔ yǒu rén jiā
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn
shuāng yè hóng yú èr yuè huā

Notes