Text

锦城丝管日纷纷
半入江风半入云
此曲只应天上有
人间能得几回闻

Mandarin Pinyin

jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn
bàn rù jiāng fēng bàn rù yún
cǐ qū zhǐ yīng tiān shàng yǒu
rén jiān néng dé jī huí wén

Notes