Text

咏柳
贺知章

碧玉妆成一树高
万条垂下绿丝绦
不知细叶谁裁出
二月春风似剪

Mandarin Pinyin

yǒng liǔ
hè zhī zhāng

bì yù zhuāng chéng yī shù gāo
wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo
bù zhī xì yè shuí cái chū
èr yuè chūn fēng sì jiǎn