Text

题都城南庄
崔护

去年今日此门中
人面桃花相映红
人面不知何处去
桃花依旧笑春风

Mandarin Pinyin

tí dū chéng nán zhuāng
cuī hù

qù nián jīn rì cǐ mén zhōng
rén miàn táo huā xiāng yìng hóng
rén miàn bù zhī hé chǔ qù
táo huā yī jiù xiào chūn fēng