Text

滁州西涧
韦应物

独怜幽草涧边生
上有黄鹂深树鸣
春潮带雨晚来急
野渡无人舟自横

Mandarin Pinyin

chú zhōu xī jiàn
wéi yīng wù

dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng
shàng yǒu huáng lí shēn shù míng
chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí
yě dù wú rén zhōu zì héng