Text

从军行
王昌龄

青海长云暗雪山
孤城遥望玉门关
黄沙百战穿金甲
不破楼兰终不还

Mandarin Pinyin

cóng jūn xíng
wáng chāng líng

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān
gū chéng yáo wàng yù mén guān
huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ
bù pò lóu lán zhōng bù huán