Text

望庐山瀑布
李白

日照香炉生紫烟
遥看瀑布挂前川
飞流直下三千尺
疑是银河落九天

Mandarin Pinyin

wàng lú shān pù bù
lǐ bái

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān
yáo kàn pù bù guà qián chuān
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ
yí shì yín hé luò jiǔ tiān

Notes

 • 瀑: waterfall
 • 布(佈) verb ① (遍布) spread
 • 瀑布 modern Chinese waterfall
 • 香炉: refers to 香炉峰
 • 烟: smoke
 • 紫: purple
 • 挂: to hang
 • 川: river, water
 • 直: straight
 • 尺: chi (unit of measurement)
 • 疑: to doubt
 • 银河: silver river (refers to the Milky Way)
 • 九天: the 9th level of Heaven

This is the second part of a two part poem.