Text

江南逢李龟年
杜甫

岐王宅里寻常见
崔九堂前几度闻
正是江南好风景
落花时节又逢君

Mandarin Pinyin

jiāng nán féng lǐ guī nián
dù fǔ

qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn
cuī jiǔ táng qián jī dù wén
zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng
luò huā shí jié yòu féng jūn

Notes

  • 李龟年:a famous musician from the Tang Dynasty
  • 岐王: Qiwang, refers to a person
  • 崔久: the 9th son of Cui
  • 江南: place name (in modern day Hunan)
  • feng2
  • jun1 you (honorific), here referring to 李龟年