Text

清明
杜牧

清明时节雨纷纷
路上行人欲断魂
借问酒家何处有
牧童遥指杏花村

Mandarin Pinyin

qīng míng
dù mù

qīng míng shí jié yǔ fēn fēn
lù shàng xíng rén yù duàn hún
jiè wèn jiǔ jiā hé chǔ yǒu
mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn

Notes