Text

咏鹅
骆宾王

鹅,鹅,鹅,
曲项向天歌
白毛浮绿水
红掌拨清波

Pinyin

yǒng é
luò bīn wáng

é , é , é ,
qū xiàng xiàng tiān gē
bái máo fú lǜ shuǐ
hóng zhǎng bō qīng bō

Notes

Perhaps a poem native Chinese would learn in kindergarden.