Text

空山不见人
但闻人语响
返影入深林
复照青苔上

Pinyin

kōng shān bù jiàn rén
dàn wén rén yǔ xiǎng
fǎn yǐng rù shēn lín
fù zhào qīng tái shàng

Notes

Wangwei is writing about enjoying the nature around his hometown.

  • 青苔 qing1tai2: moss
  • 复 fu4: also, repeating, again